201407.28

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

Obecnie zajmujemy się tematem odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.  na podstawie art. 299 k.s.h.

Zwrócimy uwagę na legitymację bierną pozwanego, nawiązując tym samym do okresu w jakim sprawowany był zarząd.

W interesie powoda jest wskazanie jak największej liczy członków zarządu, gdyż zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo na zaspokojenie roszczenia.

Art. 299 § 2 k.s.h. wskazuje przesłanki które mogą umożliwić pozwanemu zwolnienie się z odpowiedzialności.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r. V CSK 39/06, wskazał iż do przyjęcia odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wystarczy istnienie zobowiązania w czasie sprawowania funkcji członka zarządu, nie jest natomiast konieczne, aby zobowiązanie w tym czasie było wymagalne. Zatem ważne jest dokonanie dokładnej analizy stanu faktycznego – w jakim czasie zaistniało zobowiązanie i czy dana osoba pełniła w tym czasie funkcję członka zarządu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008r., III CZP 143/07, w której to uchwale, Sąd Najwyższy poszerzył krąg legitymowanych biernie, stwierdzając, że odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą – na podstawie art. 299 k.s.h. – osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.

Autor – Radca prawny Karolina Stanek