202006.17

Dlaczego tak ważne jest sprawdzenie księgi wieczystej przez zakupem nieruchomości?

Księgi wieczyste

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który informuje o stanie prawnym nieruchomości. Pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości, a także dowiedzieć się o obciążeniach danej nieruchomości. W naszym kraju możemy korzystać z systemu teleinformatycznego obsługujący księgi wieczyste Elektroniczne Księgi Wieczyste, który dostępny jest poda adresem: https://ekw.ms.gov.pl/

Jeszcze przed wstępną rezerwacją danej nieruchomości warto zapoznać się z jej zapisami czasem bowiem zdarza się, że obciążenia tam widniejące są istotną przeszkodą do podjęcia decyzji o kupnie np. obciążenie nieruchomości hipoteką czy służebnością.
Same księgi zawierają cztery działy. Dział I-O to Oznaczenie nieruchomości – zawiera dane dotyczące położenia, oznaczenia działki ewidencyjnej, budynku, lokalu i urządzenia oraz wskazuje obszar nieruchomości; Dział I-Sp Spis praw związanych z nieruchomością – zawiera opis praw związanych z własnością nieruchomości, opis udziału w nieruchomości wspólnej, opis prawa użytkowania wieczystego i opis spółdzielni mieszkaniowej; Dział II Własność – zawiera wielkość udziału oraz opis właściciela, użytkownika, uprawnionego, właściciela wyodrębnionego lokalu; Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia – zawiera treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone; Dział IV Hipoteki – zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego.

Jak możemy Ci pomóc?

Analizując umowę deweloperską sprawdzamy podstawowe dane w niej zawarte z zapisami księgi. Każdego nabywcę zachęcamy do analizy księgi jeszcze przed podjęciem decyzji o rezerwacji nieruchomości zaoszczędzić to może sporo kłopotów gdy rezerwacja wiąże się z wpłaceniem zaliczki a szczególnie zadatku.