201508.11

Co dalej z niemiecką płacą minimalną?

W połowie maja 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Republice Federalnej Niemiec o zbadanie zgodności z prawem unijnym niemieckiej ustawy o regulującej stawki płacy minimalnej. Decyzja KE zapadła m.in. pod wpływem protestów Polski, która w niemieckich przepisach widzi zagrożenie przede wszystkim dla firm transportowych mających siedzibę na terenie RP.

KE uznała, że przepisy ustawy niemieckiej w kontekście prawa przewozowego naruszają zasady obowiązujące na wspólnym rynku unijnym. Nie ma jednak podstaw do przyjęcia takiego stanowiska co do wszystkich form świadczenia usług transportowych. W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy, świadczący na terenie Niemiec kabotaż. Co to tej formy transportu KE wyraźnie wskazała, że niemieckie przepisy o płacy minimalnej mają zastosowanie. Pozostałe usługi transportowe pozostają przedmiotem dyskusji i szeroko pojętej interpretacji prawa.

Urzędnicy unijni zarządali od RFN zmiany sprzecznych z prawem europejskim regulacji i zagrozili wysokimi karami finansowymi oraz skierowaniem sprawy do ETS.

W lipcu 2015 r. niemieckiemu rządowi upłynął termin na zajęcie stanowiska wobec postulatów wysuniętych przez KE. Odpowiedź nadeszła w terminie lecz treść pisma pozostaje informacją poufną.

Obecnie KE bada stanowisko RFN. Z prowadzonej wymiany stanowisk wysnuć można wniosek, że obie strony sporu nie chcą rezygnować z przyjętych przez siebie postulatów. Unia Europejska wyraźnie dąży do nakazania RFN zmiany przepisów o płacy minimalnej dot. przede wszystkim kierowców zatrudnionych w firmach transportowych, przebywających na terenie Niemiec jedynie tranzytem.

Ocena sytuacji sprowadza się jednak do wniosku, że w październiku KE w stanowisku skierowanym do władz RFN ponowi swoje upomnienie.  Kolejnym krokiem KE winna być skarga do ETSu.

Na korzyść polskich przedsiębiorców transportowych działa fakt zawieszenia na czas postępowania prowadzonego przez KE stosowania przepisów dot. płacy minimalnej w odniesieniu do tranzytu.

Autorem publikacji jest Aplikantka Radcowska Katarzyna Ożóg